Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SystemyKawowe.pl

Rozdział 1

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Systemy Kawowe.pl dostępny pod adresem internetowym www.SystemyKawowe.pl prowadzony przez Krzysztofa Stein prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Manuel Caffe Krzysztof Stein w Warszawie ( 01-864),ul. Kochanowskiego 48/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 118-168-72-24, REGON: 140792320
 2. Sklep internetowy Systemy Kawowe.pl prowadzi sprzedaż internetową kawy, ekspresów do kawy oraz akcesoriów i innych produktów związanych z parzeniem i spożywaniem napoju na rzecz zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umów na odległość z Klientami sklepu będącymi konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, tj.: osobami fizycznymi dokonującymi z zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a także przedsiębiorcami, dokonującymi zakupów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

§ 2

Definicje pojęć używanych w regulaminie

 1. Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kc osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Sprzedający -  Krzysztof Stein prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Manuel Caffe Krzysztof Stein z siedzibą w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 48/3 ( 01-864 Warszawa),
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. W przypadku Konsumenta klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna która w dniu zakupu ukończyła 13 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego ( chyba, że dysponuje własnymi dochodami),
 4. Sklep – sklep internetowy SystemyKawowe.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.SystemyKawowe.pl,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu,
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenia Zamówienia
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane klienta podczas rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach
 9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający rejestrację Klienta i założenie konta, zawierający podstawowe dane klienta ułatwiające komunikację i realizację jego zamówień,

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Sklep umożliwia swobodne przeglądanie asortymentu oraz dokonanie zakupów w formie zamówienia złożonego w drodze przesłania elektronicznego formularza zamówienia lub też poprzez złożenie zamówienia drogą telefoniczną. Dla dokonania zakupów nie jest wymagane założenie konta zawierającego dane Klienta.
 2. W celu korzystania z usług sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 3. Urządzenie z dostępem do internetu
 4. Przeglądarkę internetową
 5. Wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików „cookies”

§ 4

Kontakt ze Sklepem

Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem korzystając z poniższych danych:

 1. Adres Sprzedającego: Modlińska 221, 03-120 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedającego: sklep@systemykawowe.pl
 3. Numer telefonu Sprzedającego: 22 631 09 73
 4. Numer telefonu komórkowego Sprzedającego 517 897 250
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedającego: 53 1750 0009 0000 0000 1182 8485
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającego za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającego w godzinach 9:00 – 17:00

Rozdział 2

Warunki świadczenia usług przez Sklep

§ 5

Rejestracja i założenie Konta

 1. Klient ma możliwość rejestracji poprzez założenie Konta w Sklepie, które ułatwi śledzenie historii zamówień oraz komunikację ze Sprzedającym a także realizację Zamówień.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Adres e-mail .
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§ 6

Usuwanie konta przez Sprzedającego

Jeśli Klient stara się zaszkodzić stabilności i bezpieczeństwu pracy Sklepu Internetowego lub nie przestrzega swoich obowiązków, Sprzedający ma prawo natychmiast i bez uprzedzenia zawiesić lub ograniczyć jego dostęp do Sklepu Internetowego.

§ 7

Metody złożenia zamówienia

Klient ma możliwość wyboru następującej metody złożenia zamówienia:

 1. W drodze wypełnienia zamówienia na elektronicznym formularzu zamówienia i przesłaniu go drogą elektroniczną do Sprzedający w ramach Konta Klienta,
 2. W drodze wypełnienia zamówienia na elektronicznym formularzu zamówienia i przesłaniu go drogą elektroniczną do Sprzedający bez konieczności rejestracji Konta Klienta
 3. W drodze zamówienia telefonicznego poprzez złożenia zamówienia podczas bezpośredniej rozmowy z pracownikiem Sprzedającego

§ 8

Metody dostawy

Klient ma możliwość skorzystania z następujących metod dostawy:

 1. Dostawa na adres Klienta za pośrednictwem firmy Kurierskiej po uprzedniej opłacie
 2. Dostawa na adres Klienta za pośrednictwem firmy Kurierskiej z płatnością za odbiorem
 3. Odbiór osobisty po uprzednim umówieniu

§ 9

Metody płatności

Klient ma możliwość skorzystania z następujących metod płatności:

 1. Przelew elektroniczny
 2. Przelew tradycyjny
 3. Płatność gotówką przy odbiorze
 4. Płatność kartą płatniczą przy odbiorze
 5. Zakup na raty

§ 10

Składanie zamówienia i realizacja umowy

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. W przypadku wyboru opcji zakupu na raty umowa zostaje zawarta po uprzednim przedstawieniu przez Klienta dokumentów umożliwiających kredytodawcy sporządzenie umowy kredytowej i uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przekazuje Zamówienie do realizacji. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres mailowy. W przypadku zamówienia telefonicznego Zamówienie potwierdzane jest ustnie przez pracownika Sprzedającego.
 4. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówiony towar w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Liczy się data wpływu środków na konto Sprzedającego. Po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane a Klient niezwłocznie powiadamiany o tym fakcie w formie wskazanej przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku wyboru opcji płatności gotówką za pobraniem Klient jest zobowiązany do zapłaty przy wydawaniu mu towaru do rąk kuriera.
 6. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze osobistym odbiór i płatność winna zostać dokonana w terminie 7 dni od powiadomienia Klienta o gotowości zamówienia do odbioru. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Możliwe jest ustalenie innego terminu odbioru towaru.
 7. Jeśli Klient złoży Zamówienie w dzień roboczy do godziny 14:00, Sprzedający lub jego upoważniony przedstawiciel dostarcza towary w ciągu 1-4 dni roboczych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub braku towaru, Sprzedający niezwłocznie powiadamia Klienta o ewentualnym dłuższym czasie dostawy. Jeśli Klient nie zgłasza sprzeciwu, Sprzedający kontynuuje realizację Zamówienia.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż osobisty zamówiony towar zostanie wysłany rzez Sprzedającego w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia towarów o różnym terminie dostawy terminem dostawy zamówienia jest najdłuższy podany termin. Sprzedający dopuszcza możliwość żądania przez Klienta dostarczenia zamówienia partiami.
 10. Początek biegu terminu dostawy, który wskazany jest w opisie produktów w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem termin liczony jest od dnia zawarcia umowy.
 11. Dostawa towarów jest odpłatna, chyba że konkretna umowa stanowi inaczej ( akcje promocyjne).
 12. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, w tym także bezpośrednio przed wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia ostatecznej Umowy.
 13. W przypadku złożenia Zmówienia z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy jest ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie sprzedawcy z kupującym. Dostawa poza terytorium RP możliwa jest jedynie w obszarze Unii Europejskiej.
 14. Odbiór osobisty towarów przez Klienta jest bezpłatny.
 15. We wszystkich przypadkach, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu naruszenia warunków dostawy towarów, jeżeli Zamówienie nie zostało Klientowi dostarczone lub nie zostało dostarczone na czas z winy Klienta lub z powodów zależnych od Klienta.
 16. W momencie odbierania zamówionych towarów, Klient w obecności Sprzedającego lub upoważnionej przez niego osoby (kuriera) jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania. Jeżeli opakowanie nie budzi zastrzeżeń Kupującego, podpisuje on list przewozowy i ewentualnie reguluje należność (jeśli formą płatności była gotówka przy odbiorze). Poprzez podpisanie listu przewozowego Kupujący potwierdza, że przesyłka została dostarczona w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń.
 17. Jeśli Sprzedający z ważnych powodów nie jest w stanie dostarczyć Klientowi zamówionego produktu, zobowiązuje się do zaoferowania analogicznego produktu o cechach najbardziej zbliżonych do towaru zamówionego przez Klienta. Klient ma prawo odmówić przyjęcia proponowanego towaru zastępczego. Wówczas Sprzedający zwraca Klientowi wpłaconą kwotę w ciągu 3 dni roboczych od dnia odmowy przyjęcia towaru przekazanej elektronicznie lub za pomocą telefonu. Postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Klient wybrał opcję dostawy za pobraniem lub odbioru osobistego z płatnością przy odbiorze.

§ 11

Prawo odstąpienia

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.)
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

b) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

c) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

   3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

   4. Oświadczenie może zostać przesłane do Sprzedającego w dowolny sposób: za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksem, drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego bądź za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

   5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

   6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

   7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

   8. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

   9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

  11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz koszty zwrotu w przypadku, gdy ze względu na swój charakter towar nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  13. W przypadku, gdy ze względu na charakter towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru, będzie się znajdować w opisie towaru w Sklepie.

  14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 15. Klientowi nie będącemu Konsumentem prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie na zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 12

Reklamacje i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Właściwości każdego produktu oferowanego przez Sprzedającego są ogólnie opisane na stronie Sklepu Internetowego. Zdjęcia produktów, zamieszczone na stronie www.systemykawowe.pl mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów.
 3. Sprzedający nie odpowiada wygląd, kolor, kształt lub inne parametry towarów oferowanych w Sklepie, które na ekranie Klienta mogą nie odpowiadać realnym kolorom, kształtom itp.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedającego lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 6. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 4 Regulaminu
 9. W przypadku, gdy na dany towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie. Sprzedający dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego towaru.
 10. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 11. Sprzedawane produkty są objęte gwarancją, której termin obowiązywania zależy od danego produktu. Czas trwania gwarancji produktu podany jest na stronie produktu, w jego opisie. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Aby Klient otrzymywał pełną informację o Sklepie Internetowym, Sprzedający wykorzystuje pliki typu Cookies (Ciasteczka). Dzięki temu, po zalogowaniu się Klienta, utrzymywana jest sesja Klienta, dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła. Ponadto Klient otrzymuje informacje o zakupach, znajdujących się w jego “Koszyku”. Cookies są również wykorzystywane przez Sprzedającego do dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu internetowego. Kupujący ma prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie Cookies przez Sprzedającego, ale w takim przypadku, niektóre funkcje Sklepu Internetowego mogą być dla niego niedostępne. Kupujący akceptując Regulamin, zgadza się na wykorzystywanie Cookies przez Sprzedającego. Zgodę tę Klient w każdej chwili może wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Sprzedającym.
 9. Klient, dokonując Zamówienia, może wyrazić zgodę, aby na podany przez niego adres e-mail i numer telefonu były przesyłane ogłoszenia informacyjne, które są niezbędne do wykonania usługi dostawy towarów. Zgody dokonuje się poprzez zaznaczenie opcji na formularzu zamówienia.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedający poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.